Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Årsmøte Fiskerifaglig forum 2013

Fiskerifaglig Forum inviterer til seminar på tema: Fisk for matsikkerhet og utvikling
Sted: Thon Hotel Opera, Oslo
13 – 14 mai 2013
 
Fiskerifaglig Forum (FFF) har gjennom flere år satt fokus på betydningen av at Norge i fremtiden skal ha større innsats innen bistandområder hvor Norge har komparative fortrinn. Norge er i mange sammenhenger for en stormakt å regne innenfor ulike områder av marin og ferskvanns forskning, forvaltning og utvikling, og etter FFF sitt syn burde dette gjenspeiles i bistandsbudsjettet med større innsats innen fiskeri og akvakultur. For 10-års perioden 2002 – 2011 er andelen til fiskeri og akvakultur-relaterte prosjekter 0,65 % av bistandsbudsjettet, men har sunket til 0,5 % i 2011. Imidlertid er det positive signaler om økt fremtidig innsats, gjennom bygging av det nye forskningsfartøyet ”Dr. Fridtjof Nansen” og regjeringens strategier som ”Matsikkerhet i et klimaperspektiv” og ”HAV21”. Det er også forventet at føringer om økt bistand innenfor fiskeri og akvakultur vil bli fremmet i den kommende stortingsmeldingen om Norge som sjømatnasjon, som fremlegges i løpet av våren 2013. I dokumentet ”HAV21” uttrykkes utfordringene slik: ”I store deler av verden foregår det omfattende høsting av havet uten at det foreligger et forskningsgrunnlag for å vurdere konsekvensene av høstingen, og hvordan denne kan forvaltes på en bærekraftig måte. En rekke internasjonale fiskeslag har blitt gjenstand for beskatning utover det som er bærekraftig, med redusert fangstutbytte og svekkelse av bestander som følge. Med en stadig økende befolkning i verden, og økt levestandard, må man forvente et økt press på havressursene internasjonalt i årene som kommer. Internasjonal havforvaltning og havforskning står derfor overfor store utfordringer”. Videre i de samme dokument uttrykkes det: ”Norge har kompetanse og ressurser som gir oss en unik mulighet til å gjøre en forskjell internasjonalt, ved å bidra til et forskningsmessig grunnlag for forvaltning av høstbare arter og biologisk mangfold. Ikke minst har Norge potensial i oppbygging av kunnskap og kompetanse i deler av verden som selv ikke har store forskningsressurser”.
 
I strategien ”Matsikkerhet i et klimaperspektiv” vektlegges at "I fremtiden må landbruk, fiskeri og havbruk møte økt etterspørsel etter mat samtidig som knappheten på ressurser for matproduksjon øker. Videre at "Deklarasjonen fra Rio+20 slår fast at fiskeri og akvakultur vil spille en viktig rolle i arbeidet med global matsikkerhet. Fisk er en verdifull fornybar ressurs som bidrar til matsikkerhet og bedre ernæring. I arbeidet med å sikre nok mat til en voksende verdensbefolkning, vil økt produksjon av fisk, skalldyr og bløtdyr stå sentralt. Bærekraftig forvaltning av verdens fiskeressurser er en forutsetning for denne utviklingen. Norge har god kompetanse på hele verdikjeden, og kan gjennom rådgivning bidra til å gjøre fiskeri og oppdrett til en viktig vekstfaktor. Samarbeid med Norge om ressurs- og fiskeriforvaltning, inkludert fiskerioppsyn i regi av en kompetent og velutrustet kystvakttjeneste, er etterspurt av utviklingsland. Det samme gjelder kompetanseoverføring til akvakultur." Dette som strategier for økt matsikkerhet med dagens situasjon.
 
Fiskerifaglig Forum ønsker å sette fokus på fremtidig bistand innen fiskeri - og akvakultursektoren og marine klima- og miljøutfordringer med Norge som global aktør, og inviterer til et seminar om tema: Fisk for matsikkerhet og utvikling i Oslo 13-14 mai 2013. Første dag av seminaret vil fokusere på de tanker som de ulike partiene har om dette temaet og hvordan de ser for seg fremtidig innsats. Andre dag av seminaret vil presentere nærmere noen utvalgte pågående prosjekter og utfordringer relatert til:
- oppbygging og vedlikehold av kompetanse for bedre forskning, overvåkning og forvaltning av kyst- og havområder
- matsikkerhet gjennom akvakultur
i land hvor Norge kan utgjøre en positiv forskjell.
 

Program


13. mai 2013
 
13:45 – 14:00: Kaffepause
 
14:00 – 16:00: Paneldebatt ”fremtidig bistand innen fiskeri og akvakultur”
 
Debattleder Einar Lunde
 
Deltagere:
 
SP – Parlamentarisk leder Lars Peder Brekk
V – Stortingskandidat Pål Farstad
H – Stortingsrepresentant Peter Skovholt Gitmark
SV - Stortingsrepresentant Alf Egil Holmelid
 
 
14. mai 2013
 
Presentasjon av utvalgte prosjekter og utfordringer relatert til oppbygging og vedlikehold av kompetanse for bedre forskning, overvåkning og forvaltning av kyst- og havområder samt matsikkerhet gjennom akvakultur.
 
09:00 – 13:00:
Karsten Gjefle, CSR Norge: Samfunnsansvar i akvakultur – redusert risiko og bedre lokale relasjoner
1030 – 1100: Kaffepause
 
12:30 – 14:00: Lunsj