NY

Gå til hovedinnhold
Logo-banner

Om oss

Publisert 25.09.2018 - Oppdatert 25.09.2018

Fiskerifaglig forum for utviklingsarbeid (FFF) ble initiert av Norad i januar 2003 og har følgende medlemmer: 

 

 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Fiskeridirektoratet (Fdir)
 • Norges Fiskerihøgskole (NFH/UiT)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Senter for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Norges Vel (NV)
 • World Wide Fund for Nature (WWF) Norge
 • Norsk institutt for vannforskning (NIVA) / Miljødirektoratet
 • Akvaplan-NIVA
 • Kartverket Sjødivisjon
 • Veterinærinstituttet
 • SINTEF Fiskeri og havbruk 
 • Nordland Fylkeskommune
 • Nofima
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Universitetet i Bergen
 • HaugeAqua
   

FFF sin styringsgruppe består av 8 personer fra følgende institusjoner (fra 2015):

 

 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Fiskeridirektoratet (Fdir)
 • Norges Fiskerihøgskole (NFH/UiT)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Norsk institutt for Vannforskning (NIVA)
 • Veterinærinstituttet (VI)
 • Norges Vel (NV)
 • World Wide Fund for Nature (WWF) Norge
   

I tillegg er følgende institusjoner representert ved observatører:

 

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) / Utenriksdepartementet (UD)
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)

 

Mandat

Fiskerifaglig forum for utviklingssamarbeid skal være åpent for deltakelse for alle som har interesse for utviklingssamarbeid i fiskerisektoren, også studenter. Forumet arrangerer et årlig seminar over én til to dager. I tillegg kan forumet ta initiativ til spesielle seminarer eller teammøter. Norad dekker kostnadene til administrasjon av Forumet og medfinansierer det årlige seminaret. 

Fiskerifaglig forum for utviklingsarbeid skal:

 • Være et møtested for bearbeiding av tanker, idéer og prinsipper av betydning for norsk utviklingssamarbeid på fiskerisektoren
 • Bidra til kompetansebygging og til en høyning av kvalitet og effektivitet i utviklingssamarbeidet ved utveksling av erfaringer mellom institusjoner og personer som er engasjert i slikt samarbeid
 • Åpne for faglig kontakt og organisert samarbeid som kan utnyttes i løpende og planlagte utviklingsprosjekter
 • Virke som premissleverandør når innretning og omfang i norsk fiskeribestand blir utformet
   

Organisering og finansiering:

Sekretariatet for forumet ligger i Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF) ved Havforskningsinstituttet/Fiskeridirektoratet i Bergen. På FFFs nettsted legge også dokumenter, presentasjoner m.m. som er blitt til i forumets regi. Kostnadene ved møtearrangementer vil kunne søkes dekket av Norad, men deltakerne betaler selv reise og opphold. Imidlertid dekker Norad reise og opphold til styringsgruppemøtene for medlemmer av styringsgruppen. 

FFF har en styringsgruppe bestående av inntil 8 personer oppnevnt (2 år) fordelt på 4 fra faste institusjoner og inntil 4 rullerende fra de andre medlems institusjoner. 

Følgende institusjoner er faste:

 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Fiskeridirektoratet (Fdir)
 • Norge Fiskerihøgskole (NFH), Universitetet i Tromsø (UiT)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Miljødirektoratet

Blant de inntil 4 rullerende institusjoner skal det tilstrebes at styringsgruppen representerer institusjonssammensetningen blant forumets medlemmer. I den grad ulike typer institusjoner er med som medlemmer i Fiskerifaglig Forum, bør dette gjenspeilges i styringsgruppen. 

I tillegg er følgende institusjoner representert ved observatører:

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad) / Utenriksdepartmentet (UD)
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Nærings og fiskeridepartementet (NFD)

Valg til de rullerende plassene i styringsgruppen foretas av årsmøtet. Styringsgruppen konstituerer seg selv. Varamedlemmer identifiseres av den enkelte institusjon. Gruppen vurderer fortløpende om det er ønskelig å bringe inn medlemmer fra andre institusjoner enn dem som er representert i gruppen.